Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων

Εισαγωγή
Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων διέπεται από τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων ( GeneralDataProtectionRegulation – στο εξής “GDPR”) και είναι σύμφωνη με τους ισχύοντες νόμους, κανονισμούς και οδηγίες σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Βασικός μας στόχος είναι να σας ενημερώσουμε σχετικά με τη διαφάνεια της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων. Για εμάς το απόρρητο, καθώς και η ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων είναι πρωταρχικής σημασίας, για το λόγο αυτό λαμβάνουμε τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να προστατέψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε, διασφαλίζοντας ότι η επεξεργασία τους πραγματοποιείται σύννομα.

1. Όνομα και Διεύθυνση Υπευθύνου Επεξεργασίας
Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας, ως ορίζεται από το GDPR και την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, είναι
ANTENNA TV
Λεωφ. Κηφισίας 10-12 , Μαρούσι 15125
τηλ : 210 6886100
dataprotection@antenna.gr

2. Ορισμοί
Σας παραθέτουμε ένα σύντομο λεξικό των πιο συνηθισμένων όρων που θα συναντήσετε στην παρούσα Ειδοποίηση Απορρήτου:
Α) δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα: κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»)· το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου,
Β) υποκείμενο των δεδομένων: κάθε ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο, τα προσωπικά δεδομένα του οποίου υπόκεινται σε επεξεργασία
Γ) επεξεργασία: κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή,.
Δ) υπεύθυνος επεξεργασίας: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα· όταν οι σκοποί και ο τρόπος της επεξεργασίας αυτής καθορίζονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τα ειδικά κριτήρια για τον διορισμό του μπορούν να προβλέπονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους,
Ε) εκτελών την επεξεργασία το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του υπευθύνου της επεξεργασίας,
Ζ) συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων: κάθε ένδειξη βουλήσεως, ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή και εν πλήρει επιγνώσει, με την οποία το υποκείμενο των δεδομένων εκδηλώνει ότι συμφωνεί, με δήλωση ή με σαφή θετική ενέργεια, να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν,
Η) κατάρτιση προφίλ: οποιαδήποτε μορφή αυτοματοποιημένης επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συνίσταται στη χρήση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για την αξιολόγηση ορισμένων προσωπικών πτυχών ενός φυσικού προσώπου, ιδίως για την ανάλυση ή την πρόβλεψη πτυχών που αφορούν την απόδοση στην εργασία, την οικονομική κατάσταση, την υγεία, τις προσωπικές προτιμήσεις, τα ενδιαφέροντα, την αξιοπιστία, τη συμπεριφορά, τη θέση ή τις μετακινήσεις του εν λόγω φυσικού προσώπου,

3. Τα δικαιώματα σας
Εσείς, ως υποκείμενο δεδομένων, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:
Α) Δικαίωμα στην πληροφόρηση. Οποιοσδήποτε επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα, έχει την υποχρέωση να σας ενημερώσει για το σκοπό της επεξεργασίας, τις κατηγόριες προσωπικών δεδομένων που επεξεργάζεται και σε ποιους διαβιβάζονται τα εν λόγω δεδομένα.
Β) Δικαίωμα στην πρόσβαση. Έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα που έχει για εσάς ο υπεύθυνος επεξεργασίας.
Γ) Δικαίωμα στη διόρθωση. Μπορείτε να αιτηθείτε τη διόρθωση ή την τροποποίηση των προσωπικών σας δεδομένων,
Δ) Δικαίωμα διαγραφής ή άλλως «δικαίωμα στη λήθη».Υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, μπορείτε να αιτηθείτε τη διαγραφή προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν και ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει να τα διαγράψει χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.
Ε) Δικαίωμα του περιορισμού της επεξεργασίας. Υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, έχετε δικαίωμα να αιτηθείτε τον προσωρινό περιορισμό της επεξεργασίας δεδομένων που σας αφορούν.
Ζ) Δικαίωμα στην φορητότητα των δεδομένων. Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε τα προσωπικά σας δεδομένα ή να αιτηθείτε τη διαβίβαση τους σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας.
Η) Δικαίωμα εναντίωσης/αντίρρησης. Έχετε το δικαίωμα να εναντιωθείτε στην επεξεργασία δεδομένων που σας αφορούν, εφόσον πλέον δεν υφίσταται ο σκοπός για τον οποίο αρχικά συλλέχθηκαν, συμπεριλαμβανομένων της κατάρτισης προφίλ, της αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων και εμπορικής προώθησης.
Θ) Δικαίωμα σχετικά με την αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων και την κατάρτιση προφίλ. Έχετε το δικαίωμα να μην υπόκεισθε σε απόφαση η οποία βασίζεται αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία.
Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας ανά πάσα στιγμή για να :
• επιβεβαιώσετε εάν έχουμε προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν
• αποκτήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα και να επαληθεύσετε την ακρίβεια τους
• να διορθώσετε και να επικαιροποιήσετε το αρχείο των προσωπικών σας δεδομένων, σε περίπτωση που είναι ανακριβές
• αιτηθείτε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων ή την παύση της επεξεργασίας σε περίπτωση που δεν υπάρχει κάποια νόμιμη βάση για τη διατήρηση τους.
4. Στοιχεία επικοινωνίας Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPO)
Για την άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων σας, μπορείτε να απευθυνθείτε στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων :
dataprotection@antenna.gr
Λ.Κηφισίας 10-12, Μαρούσι
Τηλέφωνο επικοινωνίας : 2106886100

5. Δικαίωμα Προσφυγής στην ΑΠΔΠΧ
Στην περίπτωση που θεωρείτε ότι θίγεται η προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, έχετε το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια Ελληνική ανεξάρτητη αρχή, η οποία είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (http://www.dpa.gr, Λεωφ.Κηφισίας 1-3 , ΤΚ 11523, Αθήνα, 2106475600, 2106475628)

6. Τα προσωπικά δεδομένα σας που επεξεργαζόμαστε
Σας διαβεβαιώνουμε ότι επεξεργαζόμαστε μόνο προσωπικά δεδομένα σας που έχετε δώσει με δική σας πρωτοβουλία, για τους σκοπούς και το χρονικό διάστημα που σας έχουν γνωστοποιηθεί πριν την έναρξη της επεξεργασίας, εκτός αν άλλως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.

7. Διαβίβαση δεδομένων σε τρίτους
Οι πληροφορίες σας ποτέ δε θα αποτελέσουν αντικείμενο ανταλλαγής ή πώλησης.
Προκειμένου να σας παρέχουμε ποιοτικές υπηρεσίες μπορούμε να χρησιμοποιούμε άλλες εταιρείες («εκτελούντες την επεξεργασία») προκειμένου να επεξεργαστούν τα δεδομένα σας, για λογαριασμό μας, πάντοτε με τον τρόπο που απαιτεί η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και για τους σκοπούς που ορίζονται στην παρούσα Πολιτική. Σε κάθε περίπτωση χρησιμοποιούμε εκτελούντες την επεξεργασία που παρέχουν επαρκείς διαβεβαιώσεις για την εφαρμογή κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ώστε να διασφαλίζεται η προστασία των δεδομένων σας. Επιλέγουμε προσεκτικά αυτές τις εταιρείες και, μοιραζόμαστε μαζί τους μόνο τις απαραίτητες πληροφορίες για το σκοπό της επεξεργασίας.

8. Προσωπικά δεδομένα παιδιών
Ο ιστότοπος μας δεν απευθύνεται σε παιδία ηλικίας κάτω των 18 ετών, ούτε εν γνώσει μας συλλέγουμε πληροφορίες για αυτά. Σε περίπτωση που διαπιστώσουμε ότι έχουμε συλλέξει προσωπικές πληροφορίες από ένα παιδί χωρίς την έγκυρη και επαληθευμένη συγκατάθεση του κηδεμόνα του, θα διαγράψουμε αυτές τις πληροφορίες το συντομότερο δυνατό.

9. Ασφάλεια
Για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένα, λαμβάνουμε όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα ασφαλείας και ακολουθούμε τις βέλτιστες πρακτικές.

10. Cookies
H ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που ζητάνε άδεια για να εγκατασταθούν από το πρόγραμμα περιήγησης στον υπολογιστή σας ή την κινητή συσκευή σας. Μόλις συμφωνήσετε, το αρχείο θα εγκατασταθεί και θα βοηθήσει στην ανάλυση της επισκεψιμότητας στο διαδίκτυο. Τα cookies επιτρέπουν τις διαδικτυακές εφαρμογές να προσαρμόζουν τις λειτουργίες τους στις ανάγκες σας, συλλέγοντας και απομνημονεύοντας πληροφορίες σχετικά με τις προτιμήσεις σας.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση με των cookies, συμπεριλαμβανομένου το πως μπορείτε να ρυθμίσετε τη λειτουργία τους, μπορείτε να απευθυνθείτε στην Πολιτική για τα Cookies

11. Σύνδεσμοι σε άλλους ιστοτόπους
Η ιστοσελίδα μας μπορεί να περιέχει συνδέσμους για άλλους ιστότοπους που μπορεί να σας ενδιαφέρουν. Ωστόσο, επισημαίνουμε ότι μόλις κάνετε κλικ σε αυτούς τους συνδέσμους και έχετε εγκαταλείψετε τον ιστοσελίδα μας, δεν έχουμε κανέναν έλεγχο για τον άλλο ιστότοπο. Ως εκ τούτου, δεν είμαστε υπεύθυνοι για την προστασία και το απόρρητο των πληροφοριών που παρέχετε ενώ επισκέπτεστε άλλους ιστότοπους, οι οποίοι δεν διέπονται από την παρούσα Ειδοποίηση Απορρήτου. Παρακαλείσθε να επιδεικνύετε προσοχή και να ελέγχετε τις ισχύουσες πολιτικές απορρήτου για τους εν λόγω ιστοτόπους.

12. Τροποποιήσεις στην Ειδοποίηση Απορρήτου
Η παρούσα Πολιτική, ανά διαστήματα, ενδέχεται να τροποποιείται. Παρακαλούμε να ελέγχετε αυτή τη σελίδα για καινούριες πληροφορίες σχετικά με τις πολιτικές απορρήτου μας.