ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1) Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ANTENNA TV A.E.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, Κηφισίας 9-12, ΤΚ 15125 με ΑΦΜ 099877634 ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ και εκπροσωπείται νόμιμα, (εφεξής ο «ΑΝΤΕΝΝΑ») πρόκειται να προβεί στην τηλεοπτική μετάδοση του reality-show με τίτλο «Η ΦΑΡΜΑ» το οποίο θα προβληθεί από τον τηλεοπτικό σταθμό «ΑΝΤΕΝΝΑ TV» (εφεξής η «Εκπομπή»). Ο ΑΝΤΕΝΝΑ μέσω της ιστοσελίδας www. HFARMA.gr (εφεξής ο «Διαδικτυακός Τόπος») προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Εκπομπή να δηλώσουν την υποψηφιότητά τους ώστε να λάβουν μέρος στο αρχικό στάδιο προεπιλογής («Casting») για την ανάδειξη των μετέπειτα συμμετεχόντων στην Εκπομπή (εφεξής η «Διαδικασία Ανάδειξης»). Η συμμετοχή στη Διαδικασία Ανάδειξης διέπεται από τους παρόντες όρους συμμετοχής τους οποίους πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά και μόνο στην περίπτωση που τους αποδέχεστε πλήρως να δηλώσετε την υποψηφιότητά σας στη Διαδικασία Ανάδειξης. Σύντομη περιγραφή της Εκπομπής προσαρτάται ως Παράρτημα των παρόντων όρων και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτών.

2) Δικαίωμα Συμμετοχής. Δικαίωμα συμμετοχής στη Διαδικασία Ανάδειξης και συνεπακόλουθα στην Εκπομπή έχουν οι ενδιαφερόμενοι που έχουν δικαιοπρακτική ικανότητα. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Αποκλείονται της συμμετοχής οι εργαζόμενοι του Ομίλου ANTENNA καθώς και οι συγγενείς τους, α’ και β’ βαθμού και οι σύζυγοι αυτών. Όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να μιλούν και να κατανοούν την ελληνική γλώσσα.

3) Τρόπος Συμμετοχής. Όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις της ως άνω παραγράφου 2 και επιθυμούν να συμμετέχουν στη Διαδικασία Ανάδειξης θα πρέπει να συμπληρώσουν μέσω του Διαδικτυακού Τόπου την Aίτηση Συμμετοχής στη Διαδικασία Ανάδειξης (εφεξής η «Αίτηση Συμμετοχής»). Η Αίτηση Συμμετοχής γίνεται με τη συμπλήρωση ορισμένων προσωπικών στοιχείων του ενδιαφερόμενου (Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση, Έτος γέννησης κλπ.), καθώς και την υποβολή μίας φωτογραφίας, βίντεο και CV. Προκειμένου να υποβληθεί η Αίτηση Συμμετοχής με τα ως άνω στοιχεία είναι απαραίτητη η προηγούμενη ρητή αποδοχή των Όρων και Προϋποθέσεων Υποψηφιότητας Συμμετοχής. Η υποβολή της συμπληρωμένης Αίτησης Συμμετοχής συνιστά υποβληθείσα αίτηση υποψηφιότητας και ο ενδιαφερόμενος θεωρείται εφεξής ο «Υποψήφιος». Ο Υποψήφιος φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την αλήθεια, την ακρίβεια, την πληρότητα και ορθότητα των συμπληρωμένων στοιχείων του. Ο Υποψήφιος δεν πρέπει να παρουσιάζεται στοn ANTENNA ως οποιοδήποτε άλλο φυσικό πρόσωπο. Ο Υποψήφιος δεν πρέπει να υποβάλει περιεχόμενο ή δεδομένα που μπορεί να είναι ψευδή, απατηλά, παραπλανητικά, ανακριβή, ή λανθασμένα, ή που παραποιούν την ταυτότητά του. Ελλιπής ή μη ορθή ή μη αληθής συμπλήρωση των στοιχείων του Υποψηφίου καθώς και ψευδής δήλωσή του, παρέχει δικαίωμα στον ANTENNA, καθ’ όλη την διάρκεια της Διαδικασίας Ανάδειξης και του Casting, καθώς και μετά το τέλος αυτών, να τον αποκλείσει από τη διαδικασία συμμετοχής του στη Διαδικασία Ανάδειξης και στο Casting, ή/και στην Εκπομπή. Ο Υποψήφιος εγγυάται ότι το Video, Φωτογραφίες καθώς και CV που υποβάλει ως συνοδευτικό της Αίτησης Συμμετοχής του είναι απαλλαγμένα από οποιοδήποτε δικαίωμα διανοητικής ιδιοκτησίας τρίτου. Τα αρχεία με τα υποβληθέντα, μέσω της Αίτησης Συμμετοχής, στοιχεία των Υποψηφίων τα οποία θα τηρεί o ANTENNA, θα συνιστούν πλήρη απόδειξη αναφορικά με τη λήψη οποιασδήποτε Αίτησης Συμμετοχής ή και την εγκυρότητα αυτής, σύμφωνα πάντα με τους Όρους Συμμετοχής.

4) Αξιολόγηση Υποψηφίων. Η αξιολόγηση των Υποψηφίων κατά τη Διαδικασία Ανάδειξης διεξάγεται από τον ΑΝΤΕΝΝΑ και τους συνεργάτες του κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια. Ο ΑΝΤΕΝΝΑ θα επικοινωνήσει με κάθε Υποψήφιο στα στοιχεία που έχει υποβάλλει ο τελευταίος στην Αίτηση Συμμετοχής του μόνο στην περίπτωση που έχει γίνει δεκτή η συμμετοχή του στο στάδιο τελικής επιλογής ή εφόσον κριθεί ότι πρέπει να γίνει Casting ώστε να ολοκληρωθεί η επιλογή. Ο ΑΝΤΕΝΝΑ σε περίπτωση που το επιτρέπουν οι συνθήκες (ιδιαίτερα μέτρα που πρέπει να ακολουθούνται λόγω covid-19)θα ενημερώσει τον Υποψήφιο που έγινε δεκτός να συμμετάσχει στο Casting για τις λεπτομέρειες σχετικά με τον τόπο και το χρόνο της διαδικασίας προεπιλογής (Casting). Ο ΑΝΤΕΝΝΑ δεν δεσμεύεται σε καμία περίπτωση ότι θα επιλεγούν για να συμμετάσχουν στο στάδιο προεπιλογής (Casting) όλοι οι ενδιαφερόμενοι συμμετέχοντες που δήλωσαν συμμετοχή στη Διαδικασία Ανάδειξης εάν τελικά επιτρεπόμενων των συνθηκών διενεργηθεί το εν λόγω Casting. Σε περίπτωση που δεν διενεργηθεί Casting λόγω ιδιαίτερων συνθηκών (Covid-19), τότε η παρούσα Αίτηση συμμετοχής θα οδηγήσει στην τελική επιλογή των Υποψηφίων. Η απόφαση για το εάν ένας συμμετέχων στο Casting θα συμμετάσχει τελικά στην Εκπομπή εναπόκειται αποκλειστικά στην απόλυτη διακριτική ευχέρεια του ΑΝΤΕΝΝΑ και των συνεργατών του. Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία επιλογής με Casting ή απευθείας μέσω της εν λόγω Αιτήσεως, ο ΑΝΤΕΝΝΑ ενημερώνει τους συμμετέχοντες που επιλέχθηκαν και εν συνεχεία καλούνται να συνάψουν σύμβαση με τον ΑΝΤΕΝΝΑ για τη συμμετοχή τους στην Εκπομπή.

5) Ευθύνη. Ο ΑΝΤΕΝΝΑ δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη εάν για λόγους που βρίσκονται έξω από τη σφαίρα ελέγχου του (όπως ενδεικτικά αλλά μη περιοριστικά – λόγοι ανωτέρας βίας, τεχνικά προβλήματα, μη κάλυψη δικτύου, υπερφόρτωση δικτύου, διακοπή σύνδεσης με το δίκτυο, μη αποστολή ή αποδοχή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου, μη σωστός τρόπος συμμετοχής) ή έξω από τη σφαίρα ελέγχου κάθε τρίτου που θα μεταφέρει τα δεδομένα, α) καθυστερήσει ή αποτύχει η αποστολή ή/και η λήψη των στοιχείων συμμετοχής, για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα, β) τα διατηρούμενα αρχεία (βάση δεδομένων με καταχωρημένους υποψήφιους/συμμετέχοντες) καταστραφούν μερικώς ή ολοσχερώς. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη του ΑΝΤΕΝΝΑ από οιαδήποτε αιτία θα περιορίζεται σε πράξεις ή παραλείψεις του από δόλο (αποκλειόμενου κάθε βαθμού αμέλειας) και σε καμία περίπτωση δε θα εκτείνεται σε τυχαία γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας που τυχόν συντρέξουν στο πρόσωπο του ΑΝΤΕΝΝΑ.

6) Προσωπικά Δεδομένα. Η υποβολή της Αίτησης Συμμετοχής προϋποθέτει τη συμπλήρωση στοιχείων τα οποία αποτελούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Ο ΑΝΤΕΝΝΑ, οι εταιρείες που ανήκουν στον Όμιλο του ΑΝΤΕΝΝΑ ή/και τρίτοι ως εκτελούντες την επεξεργασία κατ’ εντολή και για λογαριασμό του ΑΝΤΕΝΝΑ θα επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συμπληρώνονται στην Αίτηση Συμμετοχής για τους σκοπούς επιλογής των συμμετεχόντων στην Εκπομπή και διεξαγωγής της εκπομπής. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα τηρούνται από τον ΑΝΤΕΝΝΑ ή/και από τρίτους ως εκτελούντες την επεξεργασία κατ’ εντολή και για λογαριασμό του ΑΝΤΕΝΝΑ ο οποίος θα συλλέγει, αποθηκεύει και εν γένει θα επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής προσώπων για την συμμετοχή στο τηλεοπτικό παιχνίδι “ ΦΑΡΜΑ” καθώς και για ένα έτος μετά την λήξη της ανωτέρω περιγραφόμενης διαδικασίας. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν θα διαβιβασθούν σε τρίτους, πέραν από τυχόν νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα τα οποία, ως εκτελούντες την επεξεργασία, κατ’ εντολή και για λογαριασμό του ΑΝΤΕΝΝΑ ή εταιρειών του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ, ενδέχεται να εμπλακούν στην διαδικασία επιλογής των συμμετεχόντων στην Εκπομπή και διεξαγωγής της Εκπομπής. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ενδέχεται να καταστούν προσιτά και να τύχουν επεξεργασίας και από άλλες εταιρείες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ανήκουν στον ίδιο όμιλο εταιρειών ή τελούν κάτω από κοινό έλεγχο του ΑΝΤΕΝΝΑ. Οι εταιρείες που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο θα επεξεργαστούν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας αποκλειστικά και μόνο για τον σκοπό που περιγράφεται στο παρόν και σε καμία περίπτωση προς ίδιον όφελος, ενεργούσες ως εκτελούσες επεξεργασία. Προκειμένου να υποβληθεί η Αίτηση Συμμετοχής είναι απαραίτητη η προηγούμενη ρητή παροχή συναίνεσης για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Κάθε Υποψήφιος διατηρεί το δικαίωμα υποβολής έγγραφου αιτήματος στον ΑΝΤΕΝΝΑ (στη διεύθυνση Κηφισιάς 10-12 Μαρούσι, Αθήνα) για ενημέρωση, πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα του, διόρθωση, διαγραφή ή περιορισμό της επεξεργασίας καθώς και το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία και το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων βάσει της κείμενης νομοθεσίας για την προστασία προσωπικών δεδομένων. Επιπροσθέτως, για οποιοδήποτε θέμα μπορεί να απευθύνεται στην ηλεκτρονική δ/νση dataprotection@antenna.fr . Κάθε Υποψήφιος διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει οποτεδήποτε την συναίνεσή του στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συναίνεση πριν από την ανάκλησή της. Νομική Βάση του παρόντος αποτελεί η συναίνεση του υποκειμένου των δεδομένων. Ο Υποψήφιος διατηρεί τη δυνατότητα να απευθύνεται και στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

7) Τροποποίηση Όρων. Ο ΑΝΤΕΝΝΑ δικαιούται να τροποποιήσει τους παρόντες όρους, ενημερώνοντας σχετικά μέσω του Διαδικτυακού Τόπου, με ημερομηνία ισχύος της τροποποίησης αυτής την ημερομηνία της σχετικής ενημέρωσης. Περαιτέρω, ο ΑΝΤΕΝΝΑ διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει ή να ματαιώσει τη διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων/επιλογής συμμετεχόντων οποτεδήποτε και για οποιοδήποτε λόγο κατά τη διακριτική του ευχέρεια. Στην περίπτωση αυτή ο ΑΝΤΕΝΝΑ θα ανακοινώσει την ακύρωση/ματαίωση της διαδικασίας με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο.

8) Αποδοχή των όρων. Η υποβολή της Αίτησης Συμμετοχής συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων Συμμετοχής. Οποιαδήποτε από τις συμμετοχές, σε οποιοδήποτε στάδιο μπορεί να ακυρωθεί σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, ο εκάστοτε συμμετέχων δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους ή δεν πληροί αυτούς στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις.

9) Εφαρμοστέο Δίκαιο και Δικαιοδοσία. Οι παρόντες Όροι Συμμετοχής και η εν γένει διαδικασία για την επιλογή των Υποψηφίων στην Εκπομπή θα διέπονται από και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με τους Ελληνικούς νόμους, και οποιαδήποτε διαφορά θα επιλύεται σύμφωνα με αυτούς. Για κάθε διαφορά που μπορεί να προκύψει από το παρόν αρμόδια δικαστήρια είναι τα δικαστήρια των Αθηνών.

  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Η ΦΑΡΜΑ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Δύο ομάδες αποτελούμενες από 7 συμμετέχοντες η κάθε μία, εισέρχονται στη Φάρμα.
Οι δύο ομάδες ζουν υπό τις ίδιες συνθήκες, στο ίδιο κατάλυμα, αλλά σε διαφορετικά δωμάτια. Κάθε αρχή της εβδομάδας οι δύο ομάδες θα ψηφίζουν για τον Αγρότη της εβδομάδας (εφεξής «ΑΤΕ»). Οι δύο υποψήφιοι ΑΤΕ θα διαγωνίζονται μεταξύ τους σε κάποιο «αγώνισμα» και ο νικητής θα γίνεται ο ΑΤΕ. Ποια από τις δύο ομάδες θα καταφέρει να κυριαρχήσει; Ο ΑΤΕ επιλέγει δύο παίκτες από την αντίπαλη ομάδα και τους καθιστά «υπηρέτες». Ο ΑΤΕ καθορίζει, μεταξύ των δύο υπηρετών, τον έναν από τους δύο υποψήφιο για αποχώρηση. Οι δύο ομάδες ανταγωνίζονται για περισσότερες παροχές.
Ο πρώτος υποψήφιος για αποχώρηση επιλέγει ποιος θα είναι ο αντίπαλός του στη μάχη της αποχώρησης. Στο τέλος της εβδομάδος, οι δύο υποψήφιοι προς αποχώρηση ανταγωνίζονται στην Αρένα και ο χαμένος αποχωρεί. Μετά από 8 εβδομάδες οι δύο ομάδες ενώνονται και εφεξής, έκαστος παλεύει για τον εαυτό του, με σκοπό να στεφθεί ο Αγρότης της Χρονιάς.